Указательные местоимения (ед. ч.), Номинатив мн. числа

-Anteeksi, mikä katu tämä on?
-Извините, какая это улица?
-Tämä on Liisankatu.
-Это Лиисанкату.
-Voitteko sanoa, onko tällä kadulla posti?
-Можете сказать, есть ли на этой улице почта?
-Ei ole. Tuolla kadulla on posti, Snellmaninkadulla.
- Нет. На той улице есть почта, на Снелманинкату.
voida
мочь
Mikä tämä on?
Что это?
Se on albumi.
Это альбом.
Mikä tuo on?
Что там?
Se on kalenteri.
Это календарь.
Mikä maa tämä on?
Какая это страна?
Se on Norja.
Это Норвегия.
Mikä maa tuo on?
Какая та страна?
Se on Tanska.
Это Дания.
Missä maassa Porvoo on?
В какой стране Порвоо?
Se on Suomessa.
В Финляндии.
Mistä maasta Paul on?
Из какой страны Паул?
Hän on Tanskasta.
Он из Дании.
Mihin maahan sinä matkustat?
В какую страну ты едешь?
Suomeen.
В Финляндию.
Mikä katu tämä on?
Какая это улица?
Se on Liisankatu.
Это Лиисанкату.
Millä kadulla Katja asuu?
На какой улице Катя живет?
Hän asuu Liisankadulla.
Она живет на Лиисанкату.
Miltä kadulta bussi tulee?
С какой улицы приходит автобус?
Se tulee Liisankadulta.
Он приходит с Лиисанкату.
Mille kadulle bussi menee?
На какую улицу автобус идет?
Se menee Esplanadille.
Он идет на Эспаланди.

Mikä? 1) Что? 2) Что за...? Какой?

missä talossa
mistä talosta
mihin taloon
millä kadulla
miltä kadulta
mille kadulle

Вопросительное местоимение mikä употребляется как самостоятельно, так и в качестве определения к существительному. В первом случае оно переводится местоимением ’что’, во втором случае - местоимением ’какой’. Mikä склоняется так же, как существительное. Падежные окончания присоединяются к основе mi-.

Tämä on Tiina.
Это Тиина.
Hän on opiskelija.
Она студентка.
Tämä on kirja.
Это книга.
Se on sanakirja.
Это словарь.
Tuo ei ole sanakirja.
То не словарь.
Se on kielioppi.
Это учебник.
Tämä maa on suuri.
Эта страна большая.
Tuo maa on pieni.
Та страна маленькая.
Tässä huoneessa on printteri.
В этой комнате есть принтер.
Tuossa huoneessa on faksi.
В той комнате есть факс.
Olen kotoisin tästä kaupungista.
Я родом из этого города.
Tuosta koneesta nousee savua.
Из того аппарата поднимается дым.
Muuttaako Erkki tähän taloon.
Переезжает ли Эркки в этот дом?
Ei, hän muuttaa tuohon taloon.
Нет, он переезжает в тот дом.
Tämä katu on pitkä.
Эта улица длинная.
Tuo katu on lyhyt.
Та улица короткая.
Asun tällä kadulla.
Я живу на этой улице.
Antti asuu tuolla kadulla.
Антти живет на той улице.
Bussi tulee tältä kadulta.
Автобус приходит с этой улицы.
Bussi tulee tuolta kadulta.
Автобус приходит с той улицы.
Bussi tulee tälle kadulle.
Автобус приходит на эту улицу.
Bussi menee tuolle kadulle.
Автобус уходит на ту улицу.

YKSIKÖN DEMONSTRATIIVIPRONOMINIT :: Указательные местоимения в единственном числе

tämä
это, этот, эта
tuo
тот, та, то, это
se
это, он, она, оно (о предмете)
tämä talo
этот дом
tuo talo
тот дом
se talo
тот дом
ssä talossatuossa talossasiinä talossa
stä talostatuosta talostasiitä talosta
hän taloontuohon taloonsiihen taloon
llä kadullatuolla kadullasillä kadulla
ltä kadultatuolta kadultasiltä kadulta
lle kadulletuolle kadullesille kadulle

Указательные местоимения употребляются самостоятельно и в сочетании с существительными. Во втором случае они выступают в тех же падежах, что и существительные. В местоимениях tämä и tuo падежные окончания присоединяются к основам tä- и tuo-. Склонение местоимения se образует исключение.

Millainen? / Minkälainen? Какой?

-Millainen kirja tämä on?
-Какая эта книга?
-Se on ihan hyvä.
-Она очень хорошая.
-Millainen se elokuva oli1?
-Каким был фильм?
-Se oli aika romanttinen.
-Он был довольно романтичным.
-Millaisessa hotellissa te asutte?
-В каком отеле вы живете?
-Asumme pienessä hotellissa.
-Мы живет в маленьком отеле.

SELITYS

1. oli ’был’

nen-loppuiset nominit

millainen millaise- millaisessa
suomalainen suomalaise- suomalaisesta
venäläinen venäläise- venäläisellä
Rantanen Rantase- Rantaselta
punainen punaise- punaisella
valkoinen valkoise- valkoisessa
sininen sinise- sinisellä
keltainen keltaise- keltaiseen

Основа слов на -nen оканчивается на -se:
ystävällinen ihminen → ystävällise- ihmise- → ystävällisellä ihmisellä.

i-loppuiset nominit

1. Suomi Suome- Suomessa
  suuri suure- suurella
  pieni piene- pienessä
  kieli kiele- kielessä
2. Ruotsi Ruotsi- Ruotsissa
  lasi lasi- lasista
  tuoli tuoli- tuolilla
  bussi bussi- bussiin

В первой группе слов на -i в основе слова конечный i меняется на e. Вторая группа слов - это в основном заимствования, в них такого изменения не происходит..

e-loppuiset nominit

huone huonee- huoneessa
kappale kappalee- kappaleessa
kone konee- koneesta
kirje kirjee- kirjeessä
perhe perhee- perheeseen

В словах на -e основа оканчивается на долгий гласный - -ee.

DIALOGEJA

-Anteeksi, meneekö tämä bussi Lauttasaareen?
-Извините, идет ли этот автобус на Лауттасаари?
-Kyllä menee.
-Да.
-Mitä lippu maksaa?
-Сколько стоит билет?
-Kaksi euroa.

- Два евро.
-Mihin me tänään menemme?
-Куда мы сегодня идем?
-Suomenlinnaan.
-В Суоменлинну.
-Miten sinne pääsee1?
-Как туда попасть?
-Lautta lähtee Kauppatorilta.
-Паром отправляется с Кауппатори.
-Kuinka usein se lautta kulkee?
-Как часто этот паром ходит?
-Joka tunti.
-Каждый час.
-No, voimmeko ensin käydä siinä katedraalissa Katajanokalla?
-Ну, можем ли мы сначала сходить в этот собор на Катаянокка?
-Joo, jos se on auki. Entäs sitten kun tulemme takaisin Suomenlinnasta?
-Да, если он открыт. А потом, когда мы приедем обратно из Суоменлинны?
-Minä haluan mennä myös Kansallismuseoon.
-Я хочу сходить также в Национальный музей.
-Se menee tänään kiinni jo kello kuusi.
-Он сегодня закрывается уже в шесть.
-Ai, no sitten me voimme kai syödä Suomenlinnassa.
-Ой, ну тогда мы можем, наверное, поесть в Суоменлинне.
-Miksei. Tai sitten voimme tulla siihen pieneen ravintolaan, joka on tuossa naapuritalossa.
-Почему бы и нет. Или потом можем прийти в этот маленький ресторан, который в том соседнем доме.
-Selvä.
-Ясно.

Uusia sanoja

kirja
книга
elokuva
фильм
millainen
какой/какая
hotelli
гостиница
bussi
автобус
lippu
билет
maksaa
платить
päästä
попадать
lautta
паром
kuinka usein
как часто
auki
открыто
tulla
приходить
myös
также
ravintola
ресторан
naapuritalo
соседний дом
selvä
ясно
kulkee
идти, ходить

SELITYS

1. Бессубъектное предложение, в котором глагол стоит в форме 3 лица ед. числа, выражает возможность действия. Напр.:

Miten sinne pääsee? ’Как туда попасть?’ Saako täällä polttaa? ’Можно ли здесь курить?’ Täällä ei voi puhua rauhassa. ’Здесь нельзя спокойно поговорить.’

MONIKON NOMINATIIVI :: Номинатив мн. числа

Показатель множественного числа -t присоединяется к основе слова.

talo
suuri
bussi
punainen
huone

talo-
suure-
bussi-
punaise-
huonee-

talot
suuret
bussit
punaiset
huoneet

Обратите внимание:

tämä
tuo
se
mikä
kuka

nämä
nuo
ne
mitkä
ketkä

LUKUTEKSTI

Ivanovit matkustavat lomalle Suomeen.
Ивановы едут в отпуск в Финляндию.
He lähtevät Pietarista kello puoli viisi.
Они отправляются из Питера в половину пятого.
Ivanovit saapuvat myöhään illalla Lappeenrantaan ja menevät hotelliin.
Ивановы прибывают поздно вечером в Лаппеенранту и идут в отель.
Aamulla he haluavat jatkaa maalle, mökille.
Утром они хотят отправиться за город, на дачу.
He kysyvät matkailutoimistosta, miten he pääsevät Lemille.
Они спрашивают в туристическом бюро, как они попадут в Леми.
Mökki on Lemillä.
Дача в Леми.
Mökki on ihanalla paikalla.
Дача в восхитительном месте.
Lähellä on järvi ja ympärillä metsä.
Рядом есть озеро, а вокруг лес.
Mökissä on iso ja pieni huone ja keittiö.
В дачном домике есть большая и маленькая комната и кухня.
Mökistä menee pieni polku rantasaunaan.
С дачи идет маленькая тропинка на береговую сауну.
Saunassa on kuisti.
У сауны есть крыльцо.
Ivanovit istuvat illalla kuistilla.
Ивановы сидят вечером на крыльце.
Ilta on kaunis ja lämmin.
Вечер прекрасный и теплый.
Aurinko paistaa.
Солнце светит.
Loma alkaa hyvin.
Отпуск начинается хорошо.

Uusia sanoja

alkaa
начинаться
aurinko
солнце
ihana
прекрасный
ilta
вечер
jatkaa
продолжить, отправиться
järvi
озеро
kaunis
красивый
kuisti
крыльцо
lähellä
близко (быть, находиться)
lämmin
теплый
maa(lle)
в сельскую местность
matkailutoimisto
бюро путешествий
miten
как
myöhään
поздно
mökki
дачный домик, избушка
paistaa
печь, светить
polku
тропинка
ranta
берег
saapua
прибывать
ympärillä
вокруг

Milloin? Когда?

aamu aamulla
päivä päivällä
ilta illalla
 llä
ensi viikko ensi viikolla

DIALOGEJA

-Haloo.
-Алло.
-Hei, Matti tässä. Miten menee?
-Привет, Это Матти. Как дела?
-Kiitos, oikein hyvin.
-Спасибо, очень хорошо.
-Onko paikka kiva?
-Место классное?
-On, oikein kiva. Mökki on mukava ja sauna on hyvä.
-Да, очень классное. Дача приятная, и сауна хорошая.
-No, mitä te teette?
-Ну, что вы делаете?
-Lapset uivat tietysti paljon.
-Дети плавают, конечно, много.
Minä kalastan ja Marina istuu varjossa ja lukee.
Я рыбачу, а Марина сидит в тени и читает.
Kävelemme usein metsässä.
Мы гуляем часто в лесу.
-No, kiva. Tulette sitten meille ensi viikolla.
-Ну, здорово. Приезжайте тогда к нам на следующей неделе.
-Juu. Kiitos. Nähdään.
-Да. Спасибо. Пока.
-Nähdään.
-Пока.
-Mitä tänään tulee televisiosta?
-Что сегодня идет по телевизору?
-Sieltä tulee joku vanha suomalainen elokuva.
-По нему идет какое-то старое финское кино.
-Ai, milloin?
-Когда?
-Joskus illalla. Minä katson ohjelmasta. Missä lehti on?
-Когда-то вечером. Я посмотрю в программе. Где газета?
-Tuolla hyllyllä.
-На той полке.
-Se alkaa kello seitsemän.
-Оно начинается в семь.
-Kiva joo. Kiitti1.
-Хорошо. Спасибо.

Uusia sanoja

hylly
полка
kalastaa
рыбачить
kiitti
разг.: спасибо
lapsi
ребенок
lehti
зд.: газета
lukea
читать
milloin
когда
miten menee?
как дела?
mukava
приятный, удобный
ohjelma
программа
paljon
много
tietysti
конечно
uida
плавать
vanha
старый
varjo
тень

SELITYS

1. В разговорной речи вместо слова kiitos часто употребляется kiitti.

SANANLASKU

Oma maa mansikka, muu maa mustikka.
В гостях хорошо, а дома лучше.